ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലാൽ മാളവ്യവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഈരയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലാൽ മാളവ്യ
വിലാസം ചേക്കോട്ട്, മുതുകുളം, മുതുകുളം സൌത്ത്-690506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446304866
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം