ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി. മഹേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് രാമപുരം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് വി. മഹേഷ്
വിലാസം തെക്കേപ്പുതുമന, രാമപുരം, കിരീക്കാട്-690508
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400548363
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൃഷി