ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അക്ഷിത ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുകളുവിള
മെമ്പറുടെ പേര് അക്ഷിത ജെ
വിലാസം തേക്കുള്ളതില്‍, പണയില്‍, പണയില്‍-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7902724290
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.സി.ജെ
തൊഴില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തക