ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു.എം.ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുടയ്ക്കാമരം
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു.എം.ബി
വിലാസം കണ്ണങ്കര, കാരയ്ക്കാട്, കാരയ്ക്കാട്-689504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086560233
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല