ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.എസ് വിനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളിസ്രാക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.എസ് വിനീഷ്
വിലാസം കടിയംതുരുത്ത്, വെളിയനാട്, -689590
ഫോൺ 9656324832
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൂലി