ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സീനത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പവര്‍ഹൌസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സീനത്ത്
വിലാസം വലിയപറമ്പില്‍, സൂഹൈല്‍മന്‍സില്‍, പുന്നപ്ര, -688004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736850926
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍