ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മനോജ്കുമാര്‍ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോമന
മെമ്പറുടെ പേര് മനോജ്കുമാര്‍ കെ
വിലാസം കുമാര നിവാസ്, കോമന, അമ്പലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ-688561
ഫോൺ 04772272523
മൊബൈല്‍ 9400472523
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ ജീവനം