ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിയാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാക്കാഴം കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സിയാദ്
വിലാസം ഈരേത്ര, കാക്കാഴം, അമ്പലപ്പുഴ-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895008313
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍