ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോട്ടപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് സുനി
വിലാസം പുതുവല്‍(പനമൂട്ടില്‍), തോട്ടപള്ളി, തോട്ടപള്ളി-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8136971589
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍