ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി എസ് ജിനുരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഴയങ്ങാടി
മെമ്പറുടെ പേര് വി എസ് ജിനുരാജ്
വിലാസം കുറ്റിക്കാട്, പുറക്കാട്, പുറക്കാട്-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995369090
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എല്‍,.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍