ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജ സ്റ്റിഫന്‍സണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജ സ്റ്റിഫന്‍സണ്‍
വിലാസം പുന്നയ്ക്കല്‍, പള്ളിത്തോട്, പള്ളിത്തോട്-688540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7592822084
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ