ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സനീഷ് പായിക്കാട്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുത്തിയതോട് ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സനീഷ് പായിക്കാട്
വിലാസം സജിന്‍ മന്‍സില്‍, കുത്തിയതോട്, കുത്തിയതോട്-688533
ഫോൺ 9633960006
മൊബൈല്‍ 7907850508
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്