ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇളമാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയ കുമാരി അമ്മ എസ്സ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാറങ്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയ കുമാരി അമ്മ എസ്സ്
വിലാസം അഞ്ജനം, പാറങ്കോട്, ഉമ്മന്നൂര്‍-691520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495697304
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍