ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഭിജിത്ത് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അണപ്പാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അഭിജിത്ത് എ
വിലാസം പേഴുവിള വീട്, വിളയിൽഭാഗം, ചരിപ്പറമ്പ്-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7907541119
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍