ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു അശോകൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടിഞ്ഞാറെ വയല
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു അശോകൻ
വിലാസം ആദർശ് നിവാസ്, പടിഞ്ഞാറെവയല, വയല-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633510027
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍