ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉഷാകുമാരി ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൂട്ടിക്കട
മെമ്പറുടെ പേര് ഉഷാകുമാരി ഒ
വിലാസം പാലേലില്‍ കിഴക്കതില്‍, കൂട്ടിക്കട, കൂട്ടിക്കട-691020
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656477455
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ ഇല്ല