ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അലയമണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്പിളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടവറം
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്പിളി
വിലാസം നരിക്കല്ലില്‍ കിഴക്കേതില്‍, അലയമണ്‍, അലയമണ്‍-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745949248
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ അങ്കണവാടി അദ്ധ്യാപിക