ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ചുലേഖ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചില്ലിംഗ് പ്ലാന്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ചുലേഖ എസ്
വിലാസം നന്ദനം, ചില്ലിംഗ്പ്ലാന്ർറ്, ഏരൂര്‍-691312
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8156976813
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍