ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മാത്യു പി ജോര്‍ജ്ജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിമ്പാലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മാത്യു പി ജോര്‍ജ്ജ്
വിലാസം പുളിനില്‍ക്കുന്നതില്‍, ചാച്ചിപ്പുന്ന, പുന്നല-689696
ഫോൺ 8047585321
മൊബൈല്‍ 9495539797
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍