ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പിറവന്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മഞ്ജു ഡി നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിഴക്കേമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് മഞ്ജു ഡി നായര്‍
വിലാസം പൂന്തോട്ടത്തില്‍ കിഴക്കേതില്‍, കിഴക്കേമുറി, പത്തനാപുരം-689695
ഫോൺ 9447585975
മൊബൈല്‍ 8086435975
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍