ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജോമോന്‍.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐപ്പള്ളൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജോമോന്‍.കെ
വിലാസം പണയില്‍ വീട്, കരിക്കം, കരിക്കം-691531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447337657
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍