ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മേലില ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് കുമാര്‍ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടമല
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് കുമാര്‍ ആര്‍
വിലാസം കേമത്തു പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, പട്ടമല, ചെങ്ങമനാട്-691557
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447590174
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി, ബിഎഡ്
തൊഴില്‍