ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെസ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അംബികാകുമാരി ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐത്തോട്ടുവ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് അംബികാകുമാരി ജെ
വിലാസം ശ്രീമുരുകാലയം, ഐത്തോട്ടുവ, വെസ്റ്റ് കല്ലട-691500
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633476674
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധഥി