ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എല്‍ സുനിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുഴങ്ങോടി തെക്ക് കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എല്‍ സുനിത
വിലാസം കുറ്റിയില്‍ വീട്, തൊടിയൂര്‍, തൊടിയൂര്‍-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846711137
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ആശാ പ്രവര്‍ത്തക