ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി രവീന്ദ്രനാഥ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുഴങ്ങോടി
മെമ്പറുടെ പേര് ബി രവീന്ദ്രനാഥ്
വിലാസം കുറ്റിയില്‍ വൃന്ദാവനം, തൊടിയൂര്‍, തൊടിയൂര്‍-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400192794
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ