ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ധര്‍മ്മദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എച്ച്.എസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ധര്‍മ്മദാസ്
വിലാസം കൃഷ്ണഭവനം, തൊടിയൂര്‍ നോര്‍ത്ത്, തൊടിയൂര്‍ നോര്‍ത്ത്-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946385169
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സഹകരണ മേഖല