ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു വിജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുലിയൂര്‍വഞ്ചി തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു വിജയകുമാര്‍
വിലാസം സന്തോഷ് ഭവനം, പുലിയൂര്‍ വഞ്ചി വടക്ക്, തഴവ-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946685006
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി