ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രശാന്തിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാവുമ്പ തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രശാന്തി
വിലാസം ദീപു ഭവനം, പാവുമ്പ, പാവുമ്പ-690574
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562439078
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍