ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സരസ്വതിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പായിക്കുഴി തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സരസ്വതി
വിലാസം പാട്ടത്തില്‍, പായിക്കുഴി, ഓച്ചിറ-690526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497134249
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി