ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മാളുു സതീഷ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മഠത്തില്‍കാരാഴ്മ
മെമ്പറുടെ പേര് മാളുു സതീഷ്‌
വിലാസം പള്ളേമ്പില്‍, മഠത്തികാരാഴ്മ, മഠത്തികാരാഴ്മ-690526
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497798991
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക