കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.ദിവാകരന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 63
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുത്തിയാട്
മെമ്പറുടെ പേര് പി.ദിവാകരന്‍
വിലാസം ശ്രീവിലാസം, കുതിരവട്ടം, കുതിരവട്ടം-673016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746198809
വയസ്സ് 70
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ് സി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം