ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനന്തു രമേശൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അനന്തു രമേശൻ
വിലാസം നികർത്തിൽ, വളമംഗലം നോർത്ത്, തുറവൂർ പി ഓ-688532
ഫോൺ 8089700305
മൊബൈല്‍ 8089700305
വയസ്സ് 22
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍