കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഹംസക്കുഞ്ഞ് കെ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 69
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തൃക്കണാര്‍വട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ഹംസക്കുഞ്ഞ് കെ എം
വിലാസം കാട്ടിശേരി വീട്, ഹംസക്കുഞ്ഞ് ലെയിന്‍, പച്ചാളം-682018
ഫോൺ 04842401931
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍