കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബേസില്‍ കെ ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടക്കൊച്ചി നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ബേസില്‍ കെ ജെ
വിലാസം കരിത്തോടത്ത്, , ഇടക്കൊച്ചി-682010
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447032800
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍