തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2015

തിരുവനന്തപുരം - ബാലരാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 എരുത്താവൂര്‍ ബിന്ദു.ആര്‍.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 റസ്സല്‍പുരം സുപ്രിയ.ഐ.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 പാറക്കുഴി ജയകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പുന്നയ്ക്കാട് മധു ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 തലയല്‍ ആര്‍ എസ് വസന്തകുമാരി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 പുളളിയില്‍ മിനി എം ഐ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 ഠൌണ്‍ വാര്‍ഡ് എസ് കെ സിന്ധു മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
8 തോപ്പ് ആര്‍ ഹേമലത മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
9 അന്തിയൂര്‍ ശോഭന എല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 രാമപുരം കുമാര്‍ ജി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
11 കോട്ടുകാല്‍കോണം നിര്‍മ്മല റാണി ബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 പാലച്ചല്‍കോണം രാജന്‍ ജെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 പനയറക്കുന്ന് തങ്കരാജന്‍ എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 നെല്ലിവിള പ്രഭ എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 ഇടമനക്കുഴി എസ് രാജേഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
16 ആര്‍ സി തെരുവ് പ്രമീളകുമാരി എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
17 ചാമവിള ഷാമില ബീവി.ആര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 ഐത്തിയൂര്‍ വിനോദ്.വി.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 മണലി എ.എം സുധീര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
20 ആഫീസ് വാര്‍ഡ് ഹരിഹരന്‍.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍