സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

  • AMRUT-G.O.(Rt.)No 781/2021/LSGD dated 26.03.2021-Erattum Orders issued
  • മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുടെയും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗുസ്ഥരുടെയും ചുമതലകള്‍
  • Rebuild Kerala Initiative-Project Management Unit-Establishment
  • Rebuild Kerala Initiative-Project Management Unit-Establishment - Assistant Executive Engineers and Assistant Engineers - Deputation extended
  • Rebuild Kerala Initiative-Project Management Unit-Establishment - Technical Committee Reconstituted
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 - വികസന ഫണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട് / പരമ്പരാഗത ചുമതലകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് - സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയില്‍ നിന്നും ഒന്നാം ഗഡു (2021 ഏപ്രിൽ) പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ സ്പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2021-22 - റോഡ് - റോഡിതര സംരക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഗഡു - പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
  • ശുചിത്വ മാലിന്യസംസ്കരണം-രണ്ടിന പരിപാടി-സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ (അർബൻ) പദ്ധതി- തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
  • TRIDA- Development of 3 Projects- Approval of Revenue Sharing Model between SCTL and TRIDA-Approved