• തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് –ചെറുന്നിയൂര്‍ ഡിവിഷന്‍ മെമ്പര്‍ക്ക്‌ ചികിത്സാ സഹായം
  • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി – ബജറ്റ് വിഹിതത്തിന്റെ 30% വരെ സ്പില്‍ ഓവര്‍ ബാധ്യത ബജറ്റ് വിഹിതത്തിനു ഉപരിയായി മാറ്റി നിര്‍ത്തി വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമമാക്കുന്നതിനു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കും കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ക്കും അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്
  • പാലക്കാട് ജില്ല –വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത്‌ - 2004-05 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് –സാധൂകരണം
  • Establishment – Panchayat- Sri M P AjithKumar ,Joint Director of Panchayat ,Period of waiting for posting –Regularised
  • കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍-OA(EKM) 1094/2018 നമ്പര്‍ കേസിലെ വിധിന്യായം –ഉത്തരവ് പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ്
  • കോഴിക്കോട് നഗരസഭ—സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു അനുമതി
  • ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണര്‍ -തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗം –ജീവനക്കാര്യം
  • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം വഴി നല്‍കുന്ന ഭവനങ്ങള്‍ പണയപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കുന്നതിനു അനുമതി –പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന കോര്‍പ്പറേഷ നെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്
  • പത്തനംതിട്ട ജില്ല –കടമ്പനാട് പഞ്ചായത്ത്‌ -ജീവനക്കാര്യം
  • ഇടുക്കി ജില്ല –ഉടുമ്പന്നൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ - 2008-09 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് –സാധൂകരണം