• പ്രളയം മൂലം ഉപയോഗശൂന്യമായ വീടുകൾ,സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗ്യമാക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേ റിയറ്റിലെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൺട്രോൾ റൂം രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
  • Disaster Management (A) Department – Flood Relief -Arrangements for collecting, sorting and distribution of various relief items to relief camps - Orders issued.
  • പ്രളയംമൂലം വെള്ളം കയറി നശിച്ച വീടുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗ്യമാക്കി നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തരനടപടികൾ
  • കുടുംബശ്രീ യുടെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക പിന്‍വലി ക്കുന്നതിനു അനുമതി
  • പുതിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നഗരസഭകളുടെയും രൂപീകരണം –അതിര്‍ത്തി പുനര്‍ നിര്‍ണയം - കമ്മിറ്റി-പ്രവര്‍ത്തന കാലാവധി ദീര്ഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്
  • അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ - ഇരുപത്തി ഒൻപതാം(29)നമ്പർ ശുപാർശയിന്മേലുള്ള നടപടി പ്രാവർത്തികമാക്കി ഉത്തരവ്
  • മഴക്കെടുതി -പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ കാലവർഷക്കെടുതി മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ - ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
  • മഴക്കെടുതി -ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ -നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ്- 2018 ഏപ്രിൽ മേയ് ജൂൺ ജൂലൈ വരെയുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വിതരണം ചെയ്യാതെ വന്ന തുക തിരികെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്