• വിവരാവകാശ നിയമം 2005 -തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (ഐ.എ./ഐ.ബി.) വകുപ്പുകളിലെ ലിങ്ക് ഓഫീസറെ സ്റ്റേറ്റ പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരായി നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ്
  • 14 th Central Finance Commission–Guidelines/Scheme to ope rationalize and distribution of Performance Grant for FY 2018-19 and 2019-20 to Rural Local Bodies-Modified-Order
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019–20 - 2018-19 – ലെ ട്രഷറി ക്യുവിലുള്ള ബില്ലുകളുടെ തുക മാറുന്നതിനും സ്പില്‍ ഓവര്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കുമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
  • പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് സംസ്ഥാന മിഷന്‍ ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല വികേന്ദ്രീകരണം- ശ്രീ എല്‍.പി.ചിത്തന്‍ അഡീഷണല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ അധികചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ്
  • എസ് സി/എസ് ടി/മത്സ്യ തൊഴിലാളി കോളനികളില്‍ വാട്ടര്‍ കിയോസ്ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്ലാന്‍ /തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്നും തുക വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് അനുമതി
  • കുടുംബശ്രീ 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക പിന്‍വലിക്കുന്നതിനു അനുമതി
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019–20 - വികസന ഫണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് -2018 ഡിസംബര്‍ ,2019 ജനുവരി ,ഫെബ്രുവരി ,മാര്‍ച്ച്‌ ,ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് -ഭേദഗതി ചെയ്ത ഉത്തരവ്
  • കുഴിപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്ത്‌ -ബംബ്ലായി തോട് ലേലം –ഉത്തരവ്
  • എടക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ കൊയ്യോട് മിനി വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഷോപ്പിംഗ്‌ കോംപ്ലക്സ്,എസ് എച്ച് ജി കെട്ടിടം എന്നിവയിലെ മുറികള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിനുള്ള നിയമാവലി ക്ക് അംഗീകാരം