സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

  • (DAY NULM)-2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ നിർവ്വഹണ ചെലവുകൾക്കായി ആകെ 12,58,23,333/-രൂപ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
  • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി (CMLRRP)-ഭരണാനുമതി തുകയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്
  • Plan schemes of Suchitwa Mission of the year 2020-21-Release of fund- Orders issued
  • കണ്ണൂർ ജില്ല-പിണറായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഉദ്ഘാടന ചെലവുകൾ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • ലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കുന്നതിന്-ജില്ലാമിഷൻ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ സേവനകാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് ജനറൽ പർപ്പസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക ചെലവഴിച്ചതിന് സാധൂകരണം നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
  • ഏറനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-അരിക്കോട് ബ്ലോക്ക്-ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഭരണാനുമതി സംബന്ധിച്ച്
  • പുതിയ ഡി പി സി രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെ ഡി പി സിയുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് - അഡ്ഹോക്ക്‌ കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
  • പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ( 2017-2022 )- നവകേരളത്തിന് ജനകീയാസൂത്രണം - തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങള്‍ 2021-22 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സമയക്രമവും
  • പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി - 2020-2021 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍