• പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച വികസന ഫണ്ടിന്റെ 3ാം ഗഡു, പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ടിന്റെ 9ാം ഗഡു എന്നിവയിൽ നിന്നും അധികമായി പിടിച്ച വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക തുക - പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് -2018 ഡിസംബര്‍ ,2019 ജനുവരി ,ഫെബ്രുവരി ,മാര്‍ച്ച്‌ ,ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
  • 2018 ഡിസംബര്‍,2019 ജനുവരി,ഫെബ്രുവരി ,മാര്‍ച്ച്‌ ,ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
  • വിധവാപെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും 50വയസ്സ്കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളും അവിവാഹിതരാണെന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ -ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2018-19 – വികസന ഫണ്ടിന്റെ 3-ാം ഗഡു, പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ടിന്റെ 9-ാം ഗഡു എന്നിവയില്‍ നിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാര്‍ജ് ഇനത്തില്‍ ഈടാക്കിയ തുക- പുനക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
  • LIFE Mission –Interest subsidy to KURDFC for HUDCO loan Release of Rs.6Cr-Sanction accorded –Orders issued
  • Urban Affairs –Additional Secretary Kozhikode Corporation
  • Kerala Street Vendors (Protection of Livelihood, Regulation of Street Vending and Licensing ) Scheme ,2019
  • തൃശൂര്‍ ജില്ല –ഊത്രാളിക്കാവ് പൂരം –എക്സിബിഷന്‍-സംഭാവന
  • കണ്ണൂര്‍ ജില്ല –പായം പഞ്ചായത്ത്-ഷോപ്പിംഗ്‌ കോമ്പ്ലക്സ് മുറികള്‍ അനുവദിക്കുന്നത്