ഗസറ്റ്

  • Revised Select List for promotion to the cadre of Corporation Secretary/ Additional Corporation Secretary for the year 2017
  • Revised Select List for promotion to the cadre of Joint Director for the year 2019
  • Revised Select List for the post of Municipal Secretary Grade-I for the year 2019
  • select list for promotion to the cadre of Corporation Secretary/Additional Corporation Secretary, Municipal Secretary Grade - I and Municipal Secretary Grade -II for the year 2020
  • 2020 -െല കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റു വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ
  • കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ( തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ )- സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം സമ്മതിദായകർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി( തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ )- സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം സമ്മതിദായകർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
  • 2020-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ്) നാലാം ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്‍
  • 2020-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ്) നാലാംഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്‍
  • കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് - 2020- ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് എറണാകുളം -തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേയ്ക്ക് ഭരണ നിർവ്വഹണകമ്മിറ്റി നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം