ഗസറ്റ്

  • Departmental Promotion Committee (Higher) 2021 for promotion to the cadre of Joint Director of Panchayats and the list of selected officer
  • Departmental Promotion Committee (Higher) 2021 for promotion to the cadre of Deputy Director of Panchayats and the list of selected officers
  • Departmental Promotion Committee (Higher) 2021 for promotion to the cadre of Assistant Director of Panchayats and the list of selected officers
  • Promotion to the cadre of Grama Panchayat Secretary / Senior Superintendent / Performance Audit Supervisor in the Department of Panchayats for the Year 2021
  • The select list of officers of Grama panchayat Secretary/Senior Superintendent/Performance Audit Supervisor in the department of Panchayats for the year 2021
  • DISTRICT-WISE RANKED PANEL OF OMBUDSPERSONS FOR MAHATMA GANDHI NREGA
  • കൊടുങ്ങലൂര്‍ നഗരസഭ - നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട ഡാറ്റാബാങ്ക് വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച്
  • മലപ്പുറം ജില്ല-പൊന്നാനി താലൂക്ക്-പൊന്നാനി നഗരസഭ-നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട ഡാറ്റാബാങ്ക് വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച്