ഗസറ്റ്

  • Thiruvananthapuram Development Authority-Revision of Pay and Allowances of the staff-Extending the benefits of 10th Pay revision Order-Sanctioned
  • മലപ്പുറം ജില്ല-തിരൂർ താലൂക്ക്-തിരൂർ നഗരസഭ-നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട ഡാറ്റാബാങ്ക് വിജ്ഞാപനം സംബന്ധിച്ച്
  • പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്, പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസുകൾ,ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം
  • Kerala Real Estate (Regulation and Development) Amendment Rules, 2020.
  • Revised Select List for promotion to the cadre of Corporation Secretary/ Additional Corporation Secretary for the year 2017
  • Revised Select List for promotion to the cadre of Joint Director for the year 2019
  • Revised Select List for the post of Municipal Secretary Grade-I for the year 2019
  • select list for promotion to the cadre of Corporation Secretary/Additional Corporation Secretary, Municipal Secretary Grade - I and Municipal Secretary Grade -II for the year 2020
  • 2020 -െല കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ആപൽക്കരവും അസഹ്യവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മറ്റു വ്യാപാരങ്ങൾക്കും ഫാക്ടറികൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകൽ) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾ
  • കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ( തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ )- സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗം സമ്മതിദായകർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്