ഗസറ്റ്

  • Kerala Street Vendors (Protection of Livelihood, Regulation of Street Vending and Licensing ) Scheme ,2019
  • Town Planning Scheme for Kozhikode Beach Area-variation reg.. Sanction
  • Master Plan for Kozhikode Urban Area 2035-variation reg...Sanction
  • Kerala Municipality Building Amendment Rules, 2018- Time limit for filing Application for regularization of unauthorized construction extended to March 31,2019
  • Kerala Panchayat Building Amendment Rules, 2018- Time limit for filing Application for regularization of unauthorized construction extended to March 31,2019
  • Fixation of Service Level Standards for delivery of Public Services in Municipal Corporations and Municipalities annexed to this order for the year. 2017-2018 (target year 2018-2019)
  • കോട്ടയം തൃക്കൊടിത്താനം പോലിസ് സ്റ്റേഷന്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് തൃക്കൊടിത്താനം പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം പോലിസ് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതിന് തീരുമാനം
  • കുടുംബശ്രീ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയില്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി മേരി തോമസ്‌
  • കോഴിക്കോട് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ -കണ്ടിജന്റ്റ് തൊഴിലാളി നിയമനം
  • തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പഞ്ചായത്ത്‌ - ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ വഴി റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്‌ നല്‍കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് –അനുമതി