• ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ,ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌ ,ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ - നേരിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നികത്തേണ്ടതായ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ,സ്ത്രീകള്‍ക്കും പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്കും പട്ടിക വര്‍ഗക്കാര്‍ക്കും പട്ടികജാതികളിലും പട്ടികവര്‍ഗ ങ്ങളിലും പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംവരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം
  • Kerala Municipality Building (Regularisation of Unauthorised Construction) second Amendment Rules, 2019.
  • Kerala Panchayat Building (Regularisation of Unauthorised Construction) second Amendment Rules, 2019.
  • കെട്ടിടങ്ങളുടെ വസ്തു നികുതി നിര്‍ണയം -2006 ലെ മൈക്രോ സ്മാള്‍ ആന്‍റ് മീഡിയം എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഡവലപ്മെന്റ്റ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങളെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ വിജ്ഞാപനം
  • Kerala Municipality Building Rules, 2019
  • Kerala Panchayat Building Rules, 2019.
  • Flat-Committee Constitution -Appointment of Members of the Committee headed by Justice K Balakrishnan Nair (Rtd)
  • Kerala Panchayat Building (Regularisation of Unauthorised Construction) Amendment Rules, 2019.
  • Kerala Municipality Building (Regularisation of Unauthorised Construction) Amendment Rules, 2019.
  • Kerala Street Vendors (Protection of Livelihood, Regulation of Street Vending and Licensing ) Scheme ,2019