ഗസറ്റ്

  • Appointment in Town and Country Planning
  • Kerala Panchayat Building Amendment Rules,2017
  • Kerala Municipality Building (Amendment) Rules,2017
  • Kerala Panchayath Raj(Profession Tax) Amendment Rule 2017
  • Kerala Municipality (Registration of Private Hospitals and Private Paramedical Institutions) Amendment Rules 2017
  • Kerala Panchayat Raj (Issue of Licence to Dangerous and Offensive Trades and Factories ) Amendment Rules 2017
  • Town and Country Planning Department -Select List of Officers
  • 2015 നവംബര്‍ 1ന് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരത്തക്കവണ്ണം പു ന:ക്രമീകരിച്ച ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തുകള്‍, പുന:ക്രമീകരിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍,പേര്,ആസ്ഥാനം
  • 2015 നവംബര്‍ 1ന് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരത്തക്ക വണ്ണം നഗര സ്വഭാവമാര്‍ജിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് സംയോജിപ്പിക്കുവാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു
  • മുനിസിപ്പാലിറ്റി –കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും അതിന്റെ ഉപ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും പുതുക്കിയ വസ്തുനികുതി നിരക്കുകള്‍ 2011 ഏപ്രില്‍ 1 ന് നിലവില്‍ വരുന്ന വിജ്ഞാപനം.