പ്രളയക്കെടുതി –അടിയന്തിര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് -നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലര്‍ ഇപിഎ 4/294/2019/തസ്വഭവ-12/08/2019

Posted on Monday, August 12, 2019

സംസ്ഥാനം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയക്കെടുതിയെത്തുടര്‍ന്നുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും വീടുകളിലും പൊതുയിടങ്ങളിലും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലും ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്ന അടിയന്തിര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ ഇപിഎ 4/294/2019/തസ്വഭവ തിയതി 12/08/2019