നവകേരളം ശിൽപശാല - നാല് മിഷനുകളുടെ ഭാവിപരിപാടികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ആദ്യ ദിന ശിൽപശാല

Posted on Wednesday, November 28, 2018

നവകേരളം ശിൽപശാല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ‌്ഘാടനം ചെയ‌്തു.പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അഭിമാന പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തിയും കൂടുതൽ കർമോത്സുകമാക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ പങ്കിട്ടും നവകേരളം കർമ പദ്ധതി ശിൽപശാലക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.വിഷയാവതരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നടത്തി .സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രാമ‐ബ്ലോക്ക‌് ‐ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത‌് അധ്യക്ഷരും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാരും മേയർമാരും പദ്ധതിയുടെ രണ്ടുവർഷത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. ചര്‍ച്ചയില്‍ മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു . കേരളത്തെ ഹരിതാഭമാക്കാനുളള ഹരിതകേരളം, വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നതിക്കുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം, പാവപ്പെട്ടരുടെ പാര്‍പ്പിട സ്വപ്നം സഫലമാക്കുന്ന ലൈഫ്, ആരോഗ്യസമ്പുഷ്ട സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആര്‍ദ്രം എന്നീ നാല് മിഷനുകളുടെ ഭാവിപരിപാടികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ദിന ശിൽപശാലയുടെ ആകര്‍ഷണം .