സാങ്കേതിക പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി 2018-19, 22 ഫെബ്രുവരി 2019 വരെ