2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ നിര്‍വഹണ നടപടികള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുവാന്‍ 3 മേഖലാതല യോഗങ്ങള്‍-അറിയിപ്പ്

Posted on Monday, April 30, 2018

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ നിര്‍വഹണ നടപടികള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുവാന്‍ 3 മേഖലാതല യോഗങ്ങള്‍-അറിയിപ്പ്

Regional meetings to review the formation and implementation process of Annual Plan for the year 2018-19