2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ നിര്‍വഹണ നടപടികള്‍ അവലോകനം ചെയ്യുവാന്‍ 3 മേഖലാതല യോഗങ്ങള്‍-അറിയിപ്പ്