ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വയോജന ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരണം

Posted on Sunday, November 4, 2018

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2776/2018/തസ്വഭവ Dated 30/10/2018

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ വയോജന ക്ഷേമത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി വയോജന ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ്