വിവിധ ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനുകളില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു