കേരളത്തിലെ വികേന്ദ്രീകൃത ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം - റിപ്പോർട്ട്