ഒറ്റ തവണ മാത്രം ഉപഭോഗം ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കള്‍ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇതര വസ്തുക്കൾ