ദേശീയ ഹ്രസ്വചിത്ര മത്സരം ‘Swachhata Filmon ka Amrit Mahotsava’ വിപുലീകരണം 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെ